ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពី ការឈប់សម្រាកបុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២១

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នាថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពី ការឈប់សម្រាកបុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២១។ សូមអានសេចក្តីប្រកាស របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខាងក្រោមនេះ៖

pvk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *