ព័ត៌មានជាតិ

សូមលើកទឹកចិត្ត និង ផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខ ដែលបានបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើង

សូមលើកទឹកចិត្ត និង ផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខ ដែលបានបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើង ។

ពេលនេះពួកយើងជាយុវជន មានកាតព្វកិច្ច មួយដែលចាំបាច់បំផុតនោះគឺ « ទប់ស្កាត់ កុំអោយ វីរុស កូវីដ ១៩ ឆ្លងចូលសហគមន៍ និង ក្រុមគ្រួសារ យើងបន្តទៀត» …!

ស្រលាញ់ខ្លួនឯង ក្រុមគ្រួសារ សង្គមជាតិ យើងត្រូវ គោរពគាំទ្រ អនុវត្ត ទៅតាមការចង្អុលបង្ហាញណែនាំ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងការ ទប់ស្កាត់ ការរាលដាល ជំងឺ បង្កដោយ COVID-19។

pvk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *