ព័ត៌មានជាតិ

ស្មារតីសាមគ្គីភាព វប្បធម៍នៃការចែករំលែកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយកូវីដ១៩ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលបានថវិកាជាង៣០លានដុល្លា ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩

pvk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *