ព័ត៌មានជាតិ

សូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាល ដោយរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព កាត់ផ្តាច់ខ្សែច្រវ៉ាក់ នៃការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩

#គម្លាតសុវត្ថិភាព #ការពារការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
សូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ #ក្រសួងសុខាភិបាល ដោយរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព កាត់ផ្តាច់ខ្សែច្រវ៉ាក់ នៃការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩។
សូមចូលរួមផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងដ៏មានសារៈសំខាន់ខាងលើ #យើងនឹងអាចឆ្លងផុតពេលវេលាដ៏លំបាកមួយនេះ។
#CYCPP #យគក

pvk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *